Maandag, 11 december 2023

Privacybeleid

Beste

U heeft ongetwijfeld dankzij het nieuws of andere informatiekanalen al iets gehoord over de nieuwe Europese privacywetgeving. Sinds 25 mei 2018 is een nieuwe set privacyregels van kracht waardoor de gegevens van Europese burgers nog beter beschermd worden. Deze wet kreeg de naam GDPR mee, ofwel de General Data Protection Regulation (ook bekend als AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

zvc Den Toren is lid van de Kempische Zaalvoetbalbond en gaat zonder voorbehoud akkoord met privacyverklaring van de KZVB.

Privacyverklaring zvc Den Toren.

De website van zvcdentoren.be wordt aangeboden door

zvc Den Toren
Brulens 2
2275 Gierle
België
mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
tel.: +3214/55.26.27

en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

zvc Den Toren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

1. Waarom deze privacyverklaring?

Iedere aangemelde gebruiker van deze website (Actief of Niet Actief) stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking van zvc Den Toren. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en jou als natuurlijke persoon. We gebruiken en verwerken enkel jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de ‘Privacywet’ betreft een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG). Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker van de Website op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die de KZVB kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens.
Zvc Den Toren behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de gebruiker.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Zvc Den Toren is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Verwerker(s) zvc Den Toren is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. De Functionaris Gegevensbescherming van zvc Den Toren is te bereiken via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

zvc Den Toren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

- ras
- foto

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?

zvc Den Toren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
- Een ledenlijst aan te maken.
- Het verkrijgen van licenties bij de KZVB.

5. Welke geautomatiseerde besluitvormingen nemen we?

zvc Den Toren neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden zelfstandig genomen door computerprogramma's of –systemen. 

6. Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

zvc Den Toren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld volgens artikel 4. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de gebruiker op geldige wijze het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

7. Welke persoonsgegevens delen we met derden?

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik en voor verwerking bij de KZVB indien nodig. Jouw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen behalve als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met de KZVB en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

8. Welke Cookies, of vergelijkbare techniekengebruiken we?

zvc Den Toren gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. zvc Den Toren gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

9. Welke gegevens kan je inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Aanpassingen kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account, verwijdering van je gegevens op aanvraag. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,  dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar zvc Den Toren naar het adres bovenaan dit document of via e-mail aan Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.. zvc Den Toren zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

 

zvc Den Toren wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons